Mateřská Škola
Pohádka Zbůch

Co se dozví děti v POHÁDCE

Filosofie školy:

„Výchova literaturou, výchova k literatuře“

Dětská literatura tříbí pozornost a soustředěnost dětí, rozvíjí jejich fantazii, představivost, obohacuje dětský jazykový projev, rozšiřuje aktivní slovní zásobu. Dává dětem vzory chování.

Motivaci čerpáme z fondu tradiční české dětské literatury. Kniha jako taková je zdrojem informací, poučení i zábavy.

Očekávané výstupy:

Předkládanými příběhy přispět k rozvoji jazykových dovedností, podpořit předčtenářskou gramotnost dětí.

Pomocí dětské literatury položit základ citové, sociální a etické výchovy.

Získáním vztahu k literatuře připravit děti na celoživotní vzdělávání a práci s informacemi.

 

Již realizované celoroční projekty s dětskou literaturou:

2008/09

 • Václav Čtvrtek „Rumcajs, Manka a Cipísek v lese Řáholci“ + ilustrace Radka Pilaře

2009/2010

 • Josef Lada „Kocour Mikeš“

2010/2011

 • Josef Skupa, Miloš Kirschner „Spejbl a Hurvínek“

2011/2012

 • Ondřej Sekora „Ferda Mravenec“

2012/2013

 • Bohumil Říha „Honzíkova cesta“ + ilustrace Heleny Zmatlíkové

2013/2014

 • Zdeněk Miler „Byl jednou jeden krtek“

2014/2015

 • Václav Čtvrtek "Kamarádi z mechu a kapradí" + ilustrace Zdeňka Smetany

2015/2016

 • Miloš Macourek "Mach a Šebestová" + ilustrace Adolfa Borna

2016/2017

 • Josef Čapek "Povídání o pejkovi a kočičce"

2017/2018

 • Josef Lada "O chytré kmotře lišce"

2018/2019

 • Vladimír Jiránek a Pavel Šrut "Bob a Bobek"

2019/2020

 • Josef Lamka, Libuše Koutná, Hana Lamková "Káťa a Škubánek"

2020/2021

 • Ljuba Štíplová a spol. "Čtyřlístek" + ilustrace Jaroslav Němeček

2021/2022

 • Josef Skupa "Hurvínek a Mánička se vrací"

2022/2023

 • Jiří Kahoun "Včelí medvídci"

2023/2024

 • Rudolf Čechura "Maxipes Fík a Ája"

 

Školní vzdělávací program:

Kdo si hraje - nezlobí

aneb

"HRAJEME SI POHÁDKY"

Název vyjadřuje nejpřirozenější formu předškolního vzdělávání a tou je hra, ve všech jejích podobách.

Obsah se odvíjí z pohádek, příběhů (všech forem dětské literatury), které vychází vstříc dětskému myšlení a psychice.

Probouzí v dětech cit pro pravdu a spravedlnost, odkrývá dětem vztahy mezi lidmi a motivy jejich jednání.

Tematické bloky:

 VČELÍ MEDVÍDCI - ČMELDA a BRUMDA

 1. Jak šli za kamarády …
 2. Jak pozdravili podzim …
 3. Jak prožili deštivý den …
 4. Jak si zazpívali koledu …
 5. Jak se šli klouzat …
 6. Jak vyhlíželi jaro …
 7. Jak šli na návštěvu …
 8. Jak se těšili na prázdniny …

Jak poznávali svět … – doplňkové aktivity           

Jak šli za kamarády… (září)

Obecná charakteristika:

-   začlenění mezi vrstevníky, orientace v nejbližším okolí, prostor pro adaptaci

Oblasti poznání:

 • vzájemné seznamování, jména, značky dětí, jména, prostředí MŠ, orientace v prostoru, překonávání strachu
 • sociální orientace, komunikace, vztahy mezi dětmi (pravidla soužití), elementární poznatky o těle, upevňování zdraví (pojem kamarád)
 • rodinné zázemí – struktura rodiny, kde bydlíme – náš dům

Okruhy cílených činností:

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dětí v MŠ
 • jednoduché sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, ve třídě (úklid hraček)
 • činnosti relaxační a odpočinkového charakteru zajišťující pohodu prostředí
 • lokomoční pohybové činnosti – koordinace pohybů těla v novém prostředí
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru, prostorové pojmy (používání předložek)
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, prohlížení a „čtení“ knížek k tématu
 • spontánní hra, volné hry – pozorování, užívání a úklid hraček a předmětů denní potřeby
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, aktivity podporující sbližování dětí (pohybové hry, hry na téma rodiny a přátelství – k poznávání a rozlišování různých společenských rolí: sociální hry a interaktivní činnosti, kooperativní činnosti ve skupině, vlastní výtvarné a pracovní aktivity, přirozené hudební a rytmické aktivity ve spojení s lokomocí)
 • spolupodílení se na utváření a chápání pravidel vzájemného soužití ve skupině
 • vycházky do okolí MŠ k získání praktické orientace v místě bydliště

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky
 • pochopit jasně stanovená pravidla soužití – adaptovat se na život ve škole, orientovat se bezpečně v prostředí školy, v místě bydliště, ve značkách, spolupracovat, přizpůsobit se společnému programu, přijímat autoritu
 • mít povědomí o rodině
 • přirozeně a bez zábran komunikovat, hledat si partnera do hry – navazovat dětská přátelství
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vyjádřit pohybové představy v písni, v rytmických říkadlech
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládat elementární sebeobsluhu
 • postarat se o hračky, uklidit po sobě
 • pojmenovat části těla, výtvarně zachytit, mít povědomí o těle ve spojení s lokomocí
 • pojmenovat používané předměty a hračky ve třídě
 • v klidu vyslechnout krátký příběh či pohádku
 • provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály
 • účastnit se společných her, rozhovorů a aktivit ve skupině, rozvíjet spontánní hru
 • orientovat se v místě bydliště, v prostorových pojmech, správné používání předložek v mluveném projevu

Jak pozdravili podzim… (říjen)

Obecná charakteristika:

seznamování s nejbližší přírodou, chování v přírodě, význam životního prostředí pro člověka (zahrada, sad, park), rozmanitosti přírody na podzim (les, pole)

Oblasti poznání:

 • podzim v zahradě – zelenina, zdravá výživa, úprava jídel
 • podzim – ovoce (pojem sad)
 • barvy podzimu – listy (pojem park)
 • stromy, keře, plody podzimu – práce s přírodninami (pojem les)
 • práce na poli
 • ptáci, lesní a polní zvířata – příprava na zimu

Opakovací cílené činnosti:

 • praktické činnosti a úkony procvičující prostorovou orientaci, používání odpovídajících pojmů

Okruhy cílených činností:

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti – vokální činnosti, rytmické hry
 • zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací a protahovací cvičení), činnosti směřující k vytváření zdravých životních návyků
 • přímé pozorování přírodních ekosystémů v souvislosti s přicházejícím podzimem (sad, les, pole)
 • smyslové hry k určování a pojmenování vlastností dozrávajícího ovoce
 • konkrétní operace k porovnávání těchto vlastností, hledání společných vlastností - třídění dle tvaru, barvy, velikosti (aktivity seznamující děti s elementárními geometrické tvary),
 • hry pro rozšiřování slovní zásoby – pasivní, následně i aktivní
 • zprostředkované pozorování činnosti lidí při užívání a přetváření životního prostředí: ekologicky motivované hry
 • estetické a tvůrčí aktivity zpracovávající zážitky a nové poznatky dětí (hry s barvou, kreslení, práce s různými materiály, práce s nůžkami a lepidlem, různé techniky zpracování papíru)
 • činnosti vedoucí ke vzájemné spolupráci dětí, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku (sociální hry, společenské hry)

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • navazovat přirozené kontakty se zaměstnanci školy, komunikovat s nimi vhodným způsobem
 • zvládat jednoduché praktické situace, které se v MŠ opakují
 • uplatňovat i potlačit své individuální potřeby a přání s ohledem na druhého, spolupracovat s ostatními, porozumět běžným projevům citových prožitků a nálad druhých
 • rozlišovat co zdraví prospívá a škodí (základ zdravého životního stylu)
 • koordinovaná lokomoce a další pohyby těla (uvolnění těla, ruky)
 • seznámení s běžnými technikami, pomůckami a drobnými nástroji, jejich bezpečným používáním a využitím při zpracování papíru
 • samostatné vyjadřování verbální, výtvarné, pracovní – uvědomování si vlastní samostatnosti, účast v rozhovorech (nad výtvory), pokusy o formulaci myšlenky
 • obohacení pasivní, následně i aktivní slovní zásoby
 • prožívat radost ze zvládnutého (vokální činností) a poznaného, vyjádřit slovně i vokálně, případně výtvarně své prožitky
 • odhalovat vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, vnímat rozmanitosti přírody
 • používat prostorové pojmy v praktických činnostech vzhledem k subjektivnímu pohledu

Jak prožili deštivý den… (listopad)

Obecná charakteristika:

-    elementární poznatky o světě ve vztahu k ročnímu období

Oblasti poznání:

 • podzimní hry dětí (vítr)
 • typické znaky podzimu – změny počasí (déšť)
 • časové vztahy - orientace den x noc

Opakovací cílené činnosti:

 • v praktických činnostech používat prostorové pojmy (manipulací = pochopení, slovně)

Okruhy cílených činností:

 • činnosti přibližující dětem časové vztahy (den noc)
 • psychomotorické hry
 • nelokomoční pohybové činnosti – změny poloh a pohybů těla ve spojení s dechovým cvičením
 • hry na poznávání a rozlišování zvuků obecně (simulace zvuků z přírody)
 • vokální činnosti
 • hry zaměřené na zrakovou paměť – činnosti zaměřené na elementární matematické pojmy (množství) a jejich praktická aplikace
 • prohlížení naučné literatury (encyklopedie)
 • skupinová konverzace – vyprávění podle skutečnosti i obrazového materiálu, vlastních zážitků
 • úkoly s viditelným cílem, v nichž může být dítě úspěšné
 • estetické aktivity – hudebně pohybové i tvůrčí (výtvarné hry a etudy)
 • hry a přirozené situace, při nichž se dítě učí přijímat druhého – respektování jasných a smysluplných pravidel soužití
 • přirozené poznávání neživé přírody, přírodních dějů a jevů, počasí a krajiny

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • chápat elementární časové pojmy (dnes, zítra, večer), pojmenovat části dne
 • koordinovat pohyby a polohy těla, ovládat dechové svalstvo
 • naslouchat druhým – vyslechnout a nechat domluvit řečníka
 • zvládat základní vokální dovednost
 • spolupracovat s ostatními – vyjednávat s dětmi, domluvit se na společném řešení
 • popsat situaci podle obrázku, projevovat zájem o knihu jako zdroj informací
 • vědomě využívat zrak a sluch při pozorování
 • chápat elementární matematické souvislosti (poznat více, méně, stejně)
 • uvědomovat si svou samostatnost, přijímat pozitivní ocenění, dětským způsobem projevovat co cítí (radost, spokojenost)
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí
 • osvojit si základní poznatky o přírodních dějích a jevech, a jejich dopadu na životní prostředí

Jak si zazpívali koledu… (prosinec)

Obecná charakteristika:

 •  vytváření povědomí o mezilidských, morálních a estetických hodnotách, lidové tradice

Oblasti poznání:

 • lidové tradice, říkadla, koledy, písničky
 • sociální orientace – dobro x zlo
 • přípravy na svátky – dárky, přáníčka, cukroví, ozdoby
 • jižní ovoce
 • jehličnaté stromy (symbol Vánoc)
 • mezilidské vztahy (zážitky z Vánoc)
 • dárky - nové hračky

Okruhy cílených činností:

 • námětové hry – na téma rodiny
 • hry a praktické činnosti seznamující děti s různými druhy zaměstnání a řemesel (správné pojmenování zaměstnance muže i ženy vykonávající určitý druh práce + pracoviště = kuchař, kuchařka, kuchyně…)
 • praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji při zpracování různých materiálů, i potravinářských surovin
 • smyslové činnosti zaměřené na chuť a vůni
 • výtvarné činnost podporující tvořivost a představivost
 • protahovací a relaxační cvičení jako kompenzace sedavých činností
 • společné diskuse – formulace vlastního přání, názoru
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností (dárky, vánoční ozdoby)
 • komentování vlastních zážitků
 • hry se slovy, procvičení zrakové paměti, vytváření množného a jednotného čísla
 • sledování příběhů obohacujících citový život dítěte (téma Vánoce)
 • hry podporující uvědomování mezilidských vztahů, vedoucí k ohleduplnosti a ochotě pomoci druhému (přátelství, rodinné vztahy, úcta ke stáří)
 • hudebně pohybové aktivy podněcující estetické vyjadřování a prožívání
 • používání jednoduchých hudebních nástrojů k dokreslení atmosféry
 • sledování a účast na akcích v MŠ i obci (Mikulášská nadílka, koledování s rodiči)
 • činnosti vycházející s lidových tradic – aktivity přibližující dětem mravní hodnoty

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • chápat elementární časové pojmy (den x noc, dnes, zítra), pojmenovat části dne (ráno, večer)
 • koordinace pohybů s hudbou a rytmem, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, využívat jednoduché hudební nástroje
 • rozlišovat různé druhy chutí s oporou o čich
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat společně krátké koledy)
 • vyjádřit verbálně vlastní přání, zážitky, názory, postřehy
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých a estetických činnostech
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, hovořit o nich, odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná
 • zachytit své prožitky výtvarně
 • dodržovat dohodnutá pravidla i na veřejnosti – zacházet šetrně s novými hračkami
 • mít povědomí o širším společenském prostředí a lidových tradicích spojených s obdobím Vánoc, nového roku

Jak se šli klouzat… (leden-únor)

Obecná charakteristika:

vytváření dostatku příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti dění a řádu, počátky zdravého životního stylu, zdravé životní návyky, postoje, zdravotně pohybové činnosti

Oblasti poznání:

 • změny v přírodě – vlastnosti sněhu, ledu, mrazu (pokusy)
 • hry na sněhu – klouzání, koulování, stavba sněhuláka
 • lidské tělo – správné pojmenování (pohybový aparát), orientace na vlastním těle (pravolevá orientace)
 • pohybové aktivity prospěšné zdraví – sport, zimní radovánky
 • nemoc (úraz) – prevence, přiměřená péče o zdraví
 • ptáci a zvířata v zimě a péče o ně
 • život v severních krajích – Eskymáci, lední medvěd, tuleň, tučňák, sob
 • lidové tradice spojené s ročním obdobím – MASOPUST – pranostiky, zvyky, masky

Okruhy cílených činností:

 • práce s dětskou naučnou literaturou o zvířatech, na poznávání lidského těla a způsobem života lidí v jiných klimatických podmínkách
 • přirozené pozorování přírody a života v ní (zvířata v zimě) – vycházky do okolí, názorné ukázky se spoluúčastí při péči o zvěř a ptactvo
 • pohybové aktivity pro podporu fyzické zdatnosti (vytrvalostní chůze), obratnosti, postřehu, rytmického cítění dětí (pohyb + zpěv, či doprovod)
 • experimenty se vodou (sníh, led) – vyvozování vlastností na základě vlastní zkušenosti
 • činnosti směřující k prevenci úrazů v souvislosti se zimními sporty – poučení o možných nebezpečných situacích
 • četba příběhů s etickým obsahem a poučením, záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • praktické činnosti zaměřené na prevenci nemocí, odbourání nezdravých návyků
 • hry se slovy – slovní hádanky, slovní protiklady (antonyma)
 • hry na rozlišování (porovnávání) slov sluchem (s oporou i bez opory o obrázky)
 • samostatný slovní projev – vyprávění zážitků, slyšeného, popis obrázku
 • činnosti zaměřené ke cvičení paměti - přednes, dramatické činnosti, zpěv
 • řešení praktických problémů – hledání různých možností a variant (labyrinty), třídění a uspořádání tvarů podle určeného pravidla (orientace v řadě)
 • hry pro rozvoj vůle a vytrvalosti – dokončení započatého (společenské hry s pravidly, pohybové hry s pravidly)
 • tvořivé činnosti k vyjádření své fantazie a představ, slovní výpovědi k nim + ilustrace slyšeného, na podporu grafomotoriky
 • příprava a realizace společných zábav v rámci zvyků a tradic

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • zvládat běžné i sportovně zaměřené způsoby pohybu ve ztížených podmínkách – ovládat koordinaci pohybů také se zpěvem, či hudebním doprovodem – vyjádřit se koordinovaným pohybem i se zpěvem, či hudebním doprovodem (vyjádřit rytmus pohybem)
 • mít povědomí o těle a jeho funkcích ve vztahu ke zdraví a nemoci
 • vnímat hmatem rozlišnosti přírodních materiálů
 • řešit slovní hádanky vyvozením charakteristických znaků, nacházet společné znaky, hledat protiklady
 • komentovat vlastní zážitky i slyšené souvislým slovním projevem
 • slovně formulovat podstatné při popisu obrázku, účastnit se diskusí
 • vytříbené sluchové rozlišování slov, rozklad slov na slabiky, hlásky
 • vytříbené sluchové vnímání rytmu – zaznamenat rytmus písně pohybem i graficky
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, používání logo tabulky
 • vyjádřit nesouhlas v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nevhodných činnostech
 • domluvit se slovy i gesty, zklidnit se, potlačit nežádoucí projevy chování, respektovat potřeby druhého
 • chápat základní matematické souvislosti, podle potřeby je prakticky využívat
 • vyvinout úsilí, soustředit se a dokončit činnost
 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných a pracovních dovedností a technik
 • vnímat řád světa a jeho rozmanitosti, porozumět přirozeným změnám v přírodě
 • zaujímat ochranitelský postoj, aktivně se podílet na pomoci (péče o zvěř a ptáky v zimě)
 • mít povědomí o existenci různých národů a životě v náročných životních podmínkách lidí i zvířat
 • s radostí se zapojit do společných akcí, do her, dodržovat daná pravidla

Jak vyhlíželi jaro… (březen-duben)

Obecná charakteristika:

 •  vytváření základů estetického vztahu k životu, ke světu, kultuře a lidovému umění

Oblasti poznání:

 • charakteristické znaky jara – počasí, změny v přírodě
 • základní podmínky života rostlin – pokusy (pěstitelské činnosti)
 • činnosti lidí ve vztahu k jaru + jarní hry dětí
 • stromy v jarním období – užitečný hmyz
 • domácí, hospodářská zvířata a jejich mláďata
 • svátky jara – VELIKONOCE – zvyky, kraslice, pomlázka, koledy, mezilidské vztahy

Okruhy cílených činností:

 • lokomoční (skok, poskoky, lezení) i nelokomoční pohybové aktivity (změny poloh těla na místě – vyrovnávací cviky)
 • hudebně pohybové hry a činnosti (tradiční jarní tanečky), dramatické a vokální činnosti ve vztahu k jaru a lidovým zvykům (rozpočítadla) – tvoření jednoduchých rýmů
 • tvůrčí činnosti (tříbení vkusu) – tradiční i netradiční výtvarné techniky
 • tradiční dětské hry (kuličky, skákání panáka, švihadla, točení káči, jízda na koloběžkách)
 • činnosti podporující dodržování stanovená pravidla (společenské hry),nejen soužití , ale i (náročnější pohybové hry s pravidly) cvičení organizačních dovedností dětí
 • společné diskuse, vycházky do okolí
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, uspořádání, odhad, porovnávání…)
 • sluchové rozlišování zvuků, počáteční i poslední slabiky, hlásky, přiřazení odpovídajícího symbolu (písmeno)
 • činnosti pro rozlišování délky slabik ve slově
 • sluchové hry se slovy (synonyma)
 • poslech čtených příběhů, následné vyprávění slyšeného
 • motivovaná manipulace s předměty a obrázky
 • hry s emocemi – mimické vyjádření nálad
 • zprostředkované poznávání přírodního prostředí, následné praktické činnosti -pěstitelské činnosti, práce na školní zahradě – smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí
 • pozorování přirozených i vytvořených životních podmínek rostlin a živočichů (hmyz), vyvádění mláďat (domácí a hospodářská zvířata)

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • snažit se zachovávat správné držení těla, uvědomovat si nesprávnosti
 • zvládat základní pohybové dovednosti, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, sladit pohyb s hudbou
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 • ovládat koordinaci ruky, zvládat jemnou motoriku při zacházení s grafickým materiálem a používání drobných pomůcek a nástrojů
 • chovat se tak, aby v situacích pro děti běžných neohrožovalo pohodu svou ani druhých
 • chápat slovní vtip a humor
 • správně vyslovovat, ovládat dech a tempo řeči
 • soustředěně poslouchat četbu, porozumět slyšenému – zachytit hlavní myšlenku příběhu, rozlišovat rýmy v básni i písni
 • chápat a hledat slova souzvučná (synonyma)
 • projevovat zájem o knížky
 • sluchové rozlišovat jemné rozdíly zvuků, délku slabiky, počáteční i poslední slabiku, hlásku ve slově, poznat některá písmena
 • přemýšlet a vést jednoduché úvahy, formulovat otázku pro objasnění nejasností, přirozeně se účastnit diskusí
 • myslet kreativně – řešit problémy, učit se podle pokynů a instrukcí
 • ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim svoje chování
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem a přírodě
 • dodržovat dohodnutá a pochopitelná herní pravidla, hrát fair
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka (zvířata, ptáci, hmyz, rostliny, voda)
 • pomáhat v péči o okolní životní prostředí

Jak šli na návštěvu… (květen)

Obecná charakteristika:

vytváření vztahu k rodině, místu a prostředí, ve kterém dítě žije, rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi, společností

Oblasti poznání:

 • zrození nového jedince – člověk a jeho životní funkce
 • rodinné vztahy – Den matek
 • řemesla (znaky povolání) – zaměstnání rodičů
 • bydliště – naše vesnice (nejbližší okolí)
 • hlavní město PRAHA (státní symboly, prezident)

Okruhy cílených činností:

 • lokomoční (zdolávání překážek různými způsoby) i nelokomoční pohybové aktivity (cílené zdravotní cviky), jiné činnosti (akrobatické cviky)
 • vycházky k získávání praktické orientaci v obci se zaměřením na poznávání obchodů, důležitých budov a institucí, jejich význam
 • využití přirozených situací k seznamování dětí s elementárními a dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla – psychomotorické hry, smyslové hry, práce s dětskou naučnou literaturou, s obrazovým materiálem
 • estetické aktivity (slovesné – kultivovaný přednes, recitace, literární – učení krátkých textů, dramatické – jednoduché dramatické úlohy, hudební – zpěv, hudebně pohybové hry)
 • sluchové hry se slovy (synonyma, rýmování)
 • tvůrčí aktivity – výtvarné, konstruktivní
 • příprava a realizace slavností v MŠ
 • prohlížení a „čtení“ knížek, hry s písmeny a slovy (homonyma)
 • společenské hry pro cvičení pozornosti a orientace v počtu do šesti,
 • samostatný jazykový projev (formulace myšlenky, vyjádření prožitku) – diskuse, rozhovory, vyprávění
 • hry se slovy – rozšiřování aktivní slovní zásoby (homonyma), porovnávání dle velikosti, tvoření zdrobnělin (strom-stromek-stromeček)
 • procvičení sluchového rozlišení nejen koncové slabiky, hlásky ve slově
 • činnosti zaměřené na analýzu a syntézu slov – rozklad na hlásky a opětovné skládání slov
 • motivovaná manipulace (třídění – nadřazené pojmy, chápání číselné řady v rozsahu první desítky)
 • činnosti zaměřené na poznávání písmen, číslic
 • činnosti zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem (logické posloupnosti dějů)
 • sociální a interaktivní hry - simulace přirozených i modelových situací k poznávání a rozlišování různých společenských rolí – rodič, prarodič, dítě  (cvičení v projevování citů, sebekontroly a ovládání se, ochrany soukromí)
 • hry a praktické činnosti uvádějící děti do občanského života

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • ovládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí, záměrné ovládání jednotlivých svalových skupin při náročnějších záměrně cílených činnostech (návyky správného držení těla)
 • formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
 • rozšířit si aktivní slovní zásobu o nová slova, používání odpovídajících výrazů vzhledem k situaci (zdrobněliny)
 • analytické a syntetické činnosti dle sluchového vnímání, zpočátku s oporou o obrázky (vyhledávat hlásky ve slovech)
 • chápat a hledat slova souzvučná (synonyma)
 • poznat napsané své jméno, počáteční písmeno
 • chápat elementární časové pojmy (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, dnes, včera, zítra)
 • orientovat se v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • vyvinout úsilí, soustředit se na činnosti a jejich dokončení
 • ovládat svoje city v přirozených situacích, uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky, přizpůsobovat jim své chování
 • navazovat přirozené kontakty s dospělými, komunikovat s ním vhodným způsobem
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně, umět nabídnout pomoc)
 • vyjednávat s dětmi i dospělými, domluvit se na společném řešení
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných a tvořivých dovedností a technik (samostatné konstruovaní, vyrábění z papíru a různých materiálů)
 • vyjadřovat se kultivovaně, zvládat základní vokální, hudební i slovní dovednosti
 • mít povědomí o širším společenském prostředí, orientovat se bezpečně v obci, znát svoji adresu, všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • přiměřeně věku mít elementární povědomí o příchodu člověka na svět, funkci lidského těla
 • orientovat se v rodinných vztazích, mít úctu ke stáří

Jak se těšili na prázdniny… (červen)

Obecná charakteristika:

-    prohloubení základů estetického vztahu k životu, ke světu

-    rozmanitosti lidské civilizace a světa techniky

-    osvojení si důležitých pravidel k ochraně a bezpečí

Oblasti poznání:

-    kdo, kde žije – multikulturní výchova – planeta ZEMĚ (MDD)

-    exotická zvířata a jejich životní podmínky

 • dopravní ruch v okolí školy – světelná signalizace, křižovatka, pravidla chování na ulici (chodci)
 • orientace v dopravních prostředcích podle místa pohybu - cestování
 • práce POLICIE, záchranářů, hasičů – dopravní prostředky se zvukovou signalizací
 • základní podmínky života – ryby, plazi, obojživelníci
 • znaky léta – pohyb a pobyt v přírodě a u vody
 • letní aktivity – sportování, příprava na prázdniny (prevence úrazů)

Opakovací cílené činnosti:

 • využití přirozených situací k seznamování dětí s elementárními a dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
 • činnosti zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem (logické posloupnosti dějů)

Okruhy cílených činností:

 • různorodé pohybové aktivity (cvičení na Tv nářadí, míčové hry, turistika, sezónní činnosti)
 • hry s přírodním materiálem v přírodním prostředí
 • zprostředkované poznávání přírodní rozmanitosti – exotická zvířata a jejich přirozené životní podmínky
 • pozorování a porovnávání vodních ekosystémů (letní aktivity u vody)
 • činnosti zaměřené na prevenci úrazů – besedy, praktické ukázky, modelové situace, práce s obrazovým materiálem – vyvozování úsudků
 • hry a aktivity na téma dopravy, praktický nácvik bezpečného chování v dopravních situacích – využití dopravního hřiště MŠ, vycházky s dopravní tematikou
 • praktické činnosti podporující samostatné vystupování, vyjadřování a rozhodování – hry a situace kde se dítě učí chránit bezpečí své i druhých
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (dopravní značky a symboly, různé piktogramy)
 • sluchové hry zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků (zvuky v přírodě, zvuková signalizace v případě nebezpečí)
 • činnosti zaměřené na sluchové vnímání, rozlišování a reprodukování rytmu
 • hry se slovy – rozvoj aktivní slovní zásoby (homonyma), procvičení sluchového rozlišení koncové slabiky, hlásky ve slově
 • poslech čtených a vyprávěných příběhů s poučením
 • aktivity umožňující dětem poznat rozmanitost kultur (multikulturní výchova)
 • využít tvořivé činnosti k vyjádření své představy o světě (dopravní tematika či jiná tematická symbolika)
 • řešením praktických problémů posilovat přirozené poznávací city
 • podporovat zájem o hledání různých možností a variant pohybu v prostoru, k danému cíli

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • bezpečný a přirozený pohyb v přírodním prostředí, ve vyšších polohách (žebřiny, lavička, švédská bedna, strom)
 • uvědomovat si pestrost a rozlišnosti přírodního i životního prostředí zvířat a lidí
 • sluchem rozlišovat známé i méně známé zvuky z přírody i z dopravního ruchu
 • soustředit se na slyšený rytmus, vyjádřit jej pohybem nebo reprodukcí (rytmické hudební nástroje, popěvky)
 • mít povědomí o nebezpečí v přírodě, o tom, kde hledat pomoc
 • orientovat se v dopravních prostředcích dle místa jejich pohybu
 • dodržovat pravidla chování chodce v dopravním ruchu
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví a okolí poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat o pomoc
 • odmítnout komunikaci, která je mi nepříjemná, odmítnout společensky nežádoucí chování
 • odpovídající, samostatný jazykový projev v dané situaci – aktivní ochrana svého bezpečí
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, aktivně využívat zkušeností k učení, předkládat „nápady“
 • uvědomovat si své možnosti a limity, rozhodovat o svých činnostech, říci „ne“ v situacích které to vyžadují
 • chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, chovat se zdvořile, přistupovat k druhým bez předsudků
 • mít povědomí o existenci různých národů a kultur
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, mít povědomí o nebezpečí na ulici, o tom, kde hledat pomoc v případě potřeby
 • zorganizovat hru, domluvit se na společném postupu
 • vyjadřovat svou představu v tvořivých činnostech, při práci s různým materiálem, v kombinaci několika pracovních, či výtvarných technik
 • chápat elementární časové pojmy (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer + včera, dnes, zítra)

Jak poznávali svět…  – doplňkové aktivity

Obecná charakteristika:

 • uvádět děti do společnosti lidí, do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, a osvojit si tak potřebné dovednosti, návyky a postoje
 • aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

Oblasti poznání:

 • kultura a umění
 • sport (zdravý způsob života)
 • veřejný život

Okruhy cílených činností:

 • návštěvy uměleckých míst zajímavých pro předškolní děti – návštěvy a vlastní realizace tematických výstav
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu – návštěvy kulturních akcí dle aktuální nabídky, návštěvy knihovny
 • činnosti s estetickým obsahem – výtvarné soutěže
 • přímé i zprostředkované pozorování technických objektů – výlety do okolí, exkurze, návštěvy naučných akcí a výstav
 • naučné akce zaměřené na péči o životní prostředí - enviromentální vzdělávání ve spolupráci s ekocentry
 • akce zaměřené na podporu zdraví a bezpečí, pohybových dovedností a vytrvalosti dětí = sportovně zaměřené akce (pohyb v přírodním terénu, překážkové dráhy, pěší výlety, před plavecká výuka)

Očekávané výstupy: (zkouším – snažím se – umím)

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků z kulturních krás i setkání se s uměním
 • aktivně, vlastním příspěvkem se účastnit kulturních akcí
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, se zájmem sledovat literární, dramatické, filmové, či hudební představení a hodnotit svoje zážitky
 • projevovat zájem o knihy dětské i naučné
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování na veřejnosti
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení a řešení problémů
 • uvědomování si nutnosti péče o nejbližší životní prostředí s aktivní spoluúčastí
 • projevovat aktivní zájem o zdravý způsob života

O nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 22/12 °C
neděle 23. 6. déšť 21/12 °C
pondělí 24. 6. oblačno 23/11 °C