Mateřská Škola
Pohádka Zbůch

Jak to bylo POHÁDKO?

(z historie k současnosti)

Kronika praví:

Místní národní výbor ve Zbůchu usnesl se ve své schůzi dne 16. června 1945 požádati zemskou školní radu v Praze o znovuzřízení mateřské školy ve Zbůchu.

Jako důvod uvedl: „Řádný průběh žňových prací nutně žádá všech, aby i po příchodu ze svého normálního zaměstnání pomohli v polích. Matkám musí býti usnadněno, aby mohly pomáhat na žňových pracech.“   

 

Bylo rozhodnuto. Mateřská škola bude umístěna ve školní budově a bude míti k užívání 3 místnosti.

Obec v té době čítá 1900 obyvatel a k docházce je předběžně zapsáno 61 dětí.

20.9.1945 byla zřízena mateřská škola o jednom oddělení s polodenní péčí.

Tato mateřská škola byla pod společnou správou se školou obecnou.

Pedagogickým správcem byl jmenován Josef Fišer řídící učitel obecné školy.

Pro vzrůstající počet zájemců ze strany rodičů navrhl pedagogický správce zemské školní radě v Praze zříditi druhé oddělení mateřské školy v budově Ústřední Matice Školské v domě čp.133 kde bylo původně umístěno jedno oddělení mateřské školy až do násilného obsazení Zbůchu okupanty. Zemská školní rada žádosti vyhověla a od října 1945 povolila zřízení druhého oddělení mateřské školy. To však bylo záhy přemístěno do školní budovy čp. 300.

 

Historie v letopočtech:

1949 

Mateřská škola je osamostatněna a správou školy je pověřena paní učitelka Štěpánka Zázvorková.

Již ve školním roce 1947/48 zavedla na škole paní učitelka Štěpánka Zázvorková krásnou tradici maňáskového divadla pro děti. Sama zhotovila různé figurky a každý týden s druhou učitelkou dětem hrály maňásková představení. Děti z něj měly velikou radost. Stejně jako naše děti dnes, kdy se snažíme v této tradici pokračovat.  

1950  

V tomto roce se objevuje nutnost zřídit oddělení s celodenní péčí. Pro tyto účely je upravena dřevěná budova na pozemku bývalé cihelny.  

1951   

Učitelky vypracovaly půlroční rámcový plán práce v mateřské škole. Tento plán uvádí v činnost měsíční plány.

1952  

V tomto roce je ve všech mateřských školách zavedeno povinné zaměstnávání dětí.

Z instituce pečující o děti zaneprázdněných matek se rázem stává škola v pravém slova smyslu.

Děti se na činnosti dělí do skupin, jsou jim ukládány úkoly se zřetelem k cíli výchovy. Individuální péče zajišťuje, že odcházející děti do národní školy jsou na další práci svědomitě připravovány. 

1953 

Přichází v platnost příručka „Mateřská škola“, kde jsou jasně vyznačeny úkoly, cíle a metody práce ve všech výchovných oborech. 

1955   

Od tohoto roku se závod Prefa Zbůch zavazuje k patronátu nad mateřskou školou. Dlouhodobě se podílí na zvelebování mateřské školy. Patrony mateřské školy se postupem času stávají také DOM Zbůch (1963) a po jeho zrušení (1977) Koncernový podnik ZUD Zbůch. Tito patroni pomáhají MŠ jak materiálně tak i finančně. ZUD umožňuje dlouhodobě dětem ozdravné pobyty v rekreačním zařízení Pivoň. Od roku 1988 zajišťuje ČSD VD Týnec dopravu dětí na různé akce podnikovým autobusem zdarma. 

1957  

Výstavba bytových domů na Dolu obránců míru přináší zvýšený počet dětí předškolního věku v obci.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zaměstnaných matek. 

1958  

Začíná sledování výslovnosti dětí, je podchycena vadná výslovnost a rodičům je doporučována logopedická péče.

V MŠ jsou upraveny podkrovní místnosti pro spánek dětí.  

1960  

Zrušením okresu Stod je obec Zbůch připojena k okresu Plzeň – sever. Je vytvořeno několik metodických úseků. Úsek Zbůch zahrnuje mateřské školy Sulkov, Líně, Týnec a Úherce. Nové osnovy přináší i změny v práci učitelek – plány práce na 14 dnů s rozpisem na každý den. 

1961  

Důraz je kladen na správný tělesný vývoj a pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

V MŠ jsou zaváděny pravidelné fysminutky. V tomto smyslu je upraven i režim dne dětí. 

1963  

Mimo budovu MŠ je zřízeno 3.oddělení – v bývalé ubytovně pro brigádníky DOM.

DOM se podílí na vybavení tohoto oddělení kam dochází 30 dětí.

V plánování výchovné práce se objevuje konkrétní úkol, pak náplň. 

1965  

Mateřská škola je v době prázdnin přestěhována do bývalého Domova brigádníků ve Zbůchu. (Budova dnešní MŠ.)

Zde jsou zřízeny 3 třídy, herna, ložnice, jídelna, ředitelna, 2 šatny, umývárna. Veškeré práce na úpravách provedli zaměstnanci DOM zdarma. Obec zajistila nábytek a vybavení.

Od tohoto roku prochází budova mateřské školy postupně celkovou rekonstrukcí a úpravami.

Ty jsou v roce 2006 završeny přístavbou sociálního zařízení pro třídu C.  

1966  

Pro malý počet dětí je zrušena MŠ v Týnci. 

1968  

Přechod na 5-ti denní pracovní týden. 

Začíná období kdy výročí střídá výročí. Toto období přineslo mateřským školám novou koncepci práce. Škoda jen, že se zbytečně přebírají metody školní práce a na děti jsou postupně kladeny nepřiměřené nároky. 

1977  

Navázání úzké spolupráce se ZŠ při přechodu dětí do 1.třídy. 

Probíhají pravidelné společné aktivy pro rodiče s učitelkami prvních tříd. 

1981  

K docházce je zapsáno 95 dětí. V historii školy nejvyšší počet!

Od tohoto roku se předškolní děti každoročně účastní předplavecké výuky v plaveckém bazénu v Plzni. 

1990 

Nové pojetí předškolního vzdělávání dětí vychází z prožitkového stylu učení formou týdenních námětů. Ve škole jsou tři věkově smíšené, heterogenní třídy.

Režim dne je dostatečně flexibilní, v souladu s duševní hygienou dětí.

Probíhá cílená péče o předškolní děti před vstupem do 1.třídy s využitím „Metody dobrého startu“. 

2003  

Od 1.1. se stává Mateřská škola POHÁDKA Zbůch samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je obec Zbůch.

Ústřední pohádkovou postavou se stává KAŠPÁREK, je to průvodce pohádkou, objevuje se také v logu školy.

Probíhá rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a střechy MŠ. 

2004 

Prioritou předškolního vzdělávání v MŠ POHÁDKA se stává enviromentální výchova která klade důraz na vzájemné vztahy. Vztahy nejen mezi dětmi, vztah k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí jako takovému – pěstuje v dětech ochranitelský postoj. 

V MŠ proběhlo setkání KUMŠ (Klub učitelek MŠ okresu Plzeň-sever) zaměřené na zdravotní Tv v MŠ s ukázkou cvičení na overbalech.  

2005 

Od tohoto roku probíhá intenzivní obměna interieru školy. Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem dle ergometrických požadavků a zdravotní potřeby smíšené skupiny dětí (3-6 let).  

Rodičům je nabídnuta logopedická náprava pod vedením logopedické asistentky v MŠ.  

V rámci předškolního vzdělávání jsou dětem nabízeny další aktivity (hra na zobcovou flétnu, cvičení dětí spolu s rodiči). Cílená příprava na vstup předškolních dětí do ZŠ probíhá pomocí METODY DOBRÉHO STARTU. 

2006 

Postupná obnova probíhá i na zařízení školní zahrady, zde jsou budovány koutky pro pohybové, relaxační i vzdělávací aktivity dětí. 

2007  

Spolupráce školy s rodiči začíná probíhat formou celoročních tematických projektů. V tomto roce projektem „Hrajeme si řemesla“ seznamující děti s tradičními řemesly. 

Po změně legislativy je pro udržení stávající kapacity školy přistavěno ke třídě C sociální zařízení. 

2008 

Tvořivé dílny pro podporu spolupráce s rodiči probíhají během roku ve třídách, na zahradě i v blízkém okolí MŠ. Celoroční projekt tentokrát na téma „Pějme píseň dokola“ přibližuje všem dětské i lidové písně, ty jsou následně zpracovávány v aktivitách s rodiči.

Jídelna MŠ je upravena na pracovnu pro děti. Stravování dětí je přesunuto do klidnějšího prostředí tříd. Jídelnu využívá pouze třída B v době oběda, jinak je k dispozici pro práci s menší skupinou dětí.

2009  

Vrcholí kurikulární reforma školství. Pro mateřské školy jako první vlaštovky se stávají závazné kurikulární dokumenty „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ a z něho vyplývající „Školní vzdělávací program“ vypracovaný kolektivem pedagogů dle specifik každé mateřinky. Naše mateřinka zohledňuje název školy POHÁDKA a profiluje se rozpracováním ročních tematických bloků motivovaných českou dětskou literaturou. 

První rok „V lese Řáholci“ dle knihy Václava Čtvrtka. Hrdinové Rumcajs, Manka a Cipísek se stali celoročními kamarády našich dětí.

Souběžně probíhal projekt spolupráce s rodinou „Kam se schovaly stromy“ zaměřený na poznávání stromů, péči o ně a využití dřeva v životě člověka. 

2010 

Naším kamarádem se stává kocour Mikeš a Pepík ševců z Hrusic z knihy Josefa Lady. 

Doprovodný projekt LADIÁDA přiblížil dětem i rodičům tradiční dětské hry našich babiček a vrácí dospěláky do dětství.

Z důvodu velkého zájmu při zápisu do MŠ bylo od 1.9. po dohodě se zřizovatelem zřízeno odloučené pracoviště MŠ ve školní družině při ZŠ. Zde je umístěno 10 nejstarších předškoláků. Tato třída je pouze polodenní v odpoledních hodinách opět slouží jako ŠD.

Toto přechodné opatření vychází vstříc rodičům, kteří mají zájem o docházku dětí do naší mateřinky. 

2011

Tímto rokem nás doprovázeli Spejbl, Hurvínek a Mánička, za kterými jsme také vyrazili společně s nejstaršími dětmi do Prahy do nově zrekonstruovaného Divadla Spejbla a Hurvínka. Mladší děti navštívily divadlo Alfa v Plzni.

Projekt „Přísloví napoví“ oživil někdy už zapomenutá přísloví a jejich význam a ponaučení.

V tomto roce nastoupila do MŠ k dítěti se speciálními potřebami vzdělávání asistentka pedagoga. Dítě je integrované do běžné třídy a má možnost vzdělávat se v běžném kolektivu dětí.

Ve školce se nejstarší děti od letošního roku hravou formou seznamují s anglickým jazykem.

V zadní části zahrady je vybudováno další zázemí pro pobyt dětí venku. 

2012 

Tento rok nás provázel Ferda Mravenec, brouk Pytlík, Beruška a ostatní broučci z knihy Ondřeje Sekory. Projekt „Ferda cvičí mraveniště“ podpořil pohybové aktivity zaměřené na zdravý životní styl celé rodiny.

Na zahradu školy přibyly velmi oblíbené hravé lavičky v podobě mašinky, auta, letadla a lodě. V zadní části dětský domeček se skluzavkou.

2013 

Honzík z knihy „Honzíkova cesta“ nás doprovázel minulým školním rokem. Projekt „Spěchej pomalu“ ve spolupráci s rodiči byl zaměřen na dopravní výchovu nejmenších účastníků silničního provozu a zároveň těch nejzranitelnějších, tedy dětí - chodců.

2014  

Ve výše uvedeném roce s námi trávil pěkné chvilky KTREČEK Zdeňka Milera. Dětem byl dobrým kamarádem, a hlavně vzorem v jednání v různých situacích.


Během léta proběhla blesková přístavba MŠ a od 1.10. 2014 byla navýšena kapacita školy na 100 dětí. Děti z odloučeného pracoviště v ZŠ se tak mohly přestěhovat do nově zřízených a také zařízených prostor přímo v MŠ.

Byla tak uspokojena poptávka rodičů z obce o zařazení dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání.

2015

Tento rok nás doprovázeli kamarádi Křemílek a Vochomůrka z pařezové chaloupky a také Rákosníček.

Trávili jsme s nimi pěkné chvilky v lese i u rybníka.

2016

Kamarádi Mach, Šebestová a pes Jonatán s námi trávili čas v MŠ. Děti s nimi nahlédly do povinností, které čekají malé školáky v ZŠ, vydávaly se spolu na výlety nejen školní, ale i kouzelné za pomoci sluchátka.

Postupně dochází ke generační výměně a pedagogický kolektiv se začíná omlazovat.  Kapacita školy je naplněna, do školky dochází 100 dětí z obce a nejbližšího okolí (Úherce, Starý Důl, Červený újezd, Líně).

Na zahradě byl zdemolován starý, již nevyhovující altán a probíhají přípravy na výstavbu nového víceúčelového zahradního domku.

2017

Tento rok děti trávily čas spolu s pejskem a kočičkou z knihy Josefa Čapka.

Dětský literární hrdina probouzí v dětech cit pro pravdu, spravedlnost, odkrývá dětem mezilidské vztahy a motivy jednání.

Na naší zahradě vyrostl dřevěný altán s venkovní učebnou a skladem hraček, postupně jsou obměňovány hrací prvky pro děti.

Následovala renovace dopravního hřiště, které má široké využití v oblasti dopravního vzdělávání, prevence úrazů, rozvoje pohybových dovedností a koordinace pohybů celého těla, orientace v prostoru a fixování žádoucích návyků účastníků dopravního ruchu, i těch nejmenších.

Dochází k revizi „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a již i v mateřských školách začíná více zaznívat pojem NADÁNÍ. Mateřská škola jako vzdělávací instituce ve všech činnostech stimuluje a rozvíjí projevy i známky nadání od nejútlejšího věku dětí tak, aby po vstupu do základního vzdělávání byly připravené maximálně využít svůj vzdělávací potenciál a dokázaly rozvinout své nadání v plné šíři. V MŠ vzniká KABINET NADÁNÍ se specifickými didaktickými pomůckami. Nadání bylo podpořeno „Metodou NTC“ realizovanou ve třídě A, ostatní třídy využily prvky této metody.

2018

V tomto roce vstoupila do našich příběhů spolu s dětmi z hájovny „Chytrá kmotra liška“. Josef Lada nás opět potěšil příběhy tentokrát z lesa a jeho nejbližšího okolí.

Děti se za liškou vydaly do lesní Ždírecké minizoo. V krásném lesoparku se prošly naučnou stezkou s vyřezanými lesními zvířaty.

Tento rok byl dále zlomový pro předškolní vzdělávání jako takové. Byla dokončena revize RVP PV. Mateřinky v posledním roce vzdělávání realizují povinné předškolní vzdělávání nejstarších, pětiletých dětí. Zde je kladen důraz na pravidelnost docházky s cílenou přípravou dětí na vstup do primárního vzdělávání. V revizi byly vymezeny specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ. V tomto ohledu využila MŠ dotačního programu EU - ŠABLONY I.  a získala tak finanční částku pro zajištění školního asistenta jako personální podporu v předškolním vzdělávání zejména těch nejmladších. Proběhlo také hromadné školení všech pedagogů zaměřené na práci s dvouletými dětmi.

Vzhledem k logopedickým nedostatkům dětí jsme přešli z výuky anglického jazyka předškolních dětí na přirozenou prevenci správných jazykových dovedností dětí formou cílené logopedické péče. Od pololetí probíhají jazykové chvilky „Rozmluvená pusa“, čili setkávání se nejstarších dětí s logopedickými potížemi pod vedením logopedické asistentky MŠ.

Ve vzdělávání nyní rezonuje pojem INKLUZE. Pro mateřinky nic nového, v běžných MŠ byly vždy inkludovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Konečně si někdo všimnul, že se v mateřských školách pracuje s těmito dětmi.

Co je pro nás nové a přínosné, nároková personální podpora pedagoga ve třídě v případě potřeby.  Asistent pedagoga nyní častěji vstupuje do dění ve třídě jako další pedagogický pracovník a tím je ve větší míře možné realizovat individuální přístup k dětem.

2019

Kde se vzali, tu se vzali, v klobouku k nám přiletěli veselí kamarádi Bob a Bobek. Ne vždy se jim dařilo, ale děti jim v různých situacích byly nápomocny. Za přispění kouzelníka POKUSTÓNA to byl opravdu kouzelný rok.

Enviromentální vzdělávání probíhalo tradičně na úrovni tříd, formou výprav do přírody v různých ročních obdobích. Přirozené prostředí je nejlepší učebna = prožitkové učení.

V tomto roce prošla naše MŠ POHÁDKA inspekcí. Byla sledována realizace předškolního vzdělávání – prožitkový styl učení, kooperativní činnosti, vrstevnické učení ve smíšených třídách. Naše mateřinka obstála dobře, byla oceněna týmová práce na úrovni tříd i celé školy. Poděkování patří všem zaměstnancům.

2020

Prvního září zaklepala na dveře Káťa s pejskem Škubánkem. Děti je okamžitě přijaly mezi sebe. Začaly se rozvíjet naše nové veselé příběhy s knihou Hany Lamkové na motivy kresleného filmu Věry Marešové.

Na Šablony I. navázaly Šablony II. Finance byly využity na personální podporu školního asistenta, dále pak na profesní rozvoj pedagogů.

Bylo započato projektové řízení nové MŠ s ohledem na provozní, profesní a pedagogické specifika předškolního vzdělávání.

Z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 byla MŠ v březnu uzavřena a v půli května byl provoz zahájen v omezeném režimu.

Pro všechny to byla nová situace, nicméně předškolní vzdělávání nabralo podobu dálkového, distančního vzdělávání. Tento rozměr podpořil vzdělávání za podpory IT techniky. Pro rodiče s dětmi učitelky pravidelně připravovaly nabídku pro výuku v domácím prostředí. Byla vytvořena uzavřená facebooková skupina pro vzájemnou komunikaci. Sem byly dětem vkládány náměty, naučná minividea a fotografie z jarní přírody, rodiče  vkládali dokumentaci svých aktivit, které kopírovaly zvolená témata. Povinné předškolní vzdělávání mělo svoji platformu.

Školní rok jsme ukončili tradičním rozloučením s předškoláky „pasováním“ za účasti rodičů, což byla jediná společná akce po vyhlášeném nouzovém stavu.

2021

Abychom v tomto školním roce zajistili trochu štěstí, pozvali jsme na návštěvu kamarády ze ČTYŘLÍSTKU. Bobík, Fifinka, Myšpulín a Pinďa se však museli s našimi dětmi distančně vzdělávat i tentokrát. Pro děti a jejich rodiče byly připravovány materiály zahrnující široké spektrum nápadů a tipů, jak se mohou v domácím vzdělávání dále posouvat. 

Z projektu Šablony II. byl dvakrát uskutečněn "mentoring", který umožnil pedagožkám jiný vhled na jejich práci a pomohl jim k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. 

Po rozvolnění vládních nařízení se podařilo uskutečnit rozloučení s předškoláky, tentokrát ve společenském sále obecního domu "Baník",  které dojalo nejednoho z přítomných. 

2022

V tomto školním roce se za námi do školy vrátili Spejbl s Hurvínkem a Máničkou. V rámci školního výletu se děti vypravily na novou plzeňskou stezku Spejbla a Hurvníka, kterou si velice užily!

I v tomto školním roce omezovala epidemiologická opatření běžný chod školky, především společné setkávání dětí a rodičů na půdě školky. Naštěstí se situace zlepšila a maminky tak mohly přijít na nádherné besídky připravené k oslavě "Dne matek" a tatínkové pak v rámci "Dne otců" navštívili a pohráli si s dětmi přímo v jejich třídě. Oslava "Dne dětí" na zahradě MŠ prověřila zručnost a hravost všech přítomných.

2023

V září jsme otevřeli okna a do školky nám vlétli Včelí medvídci Čmelda a Brumda. Byli to zvídaví rošťáci, se kterými si děti užily spoustu zábavy. Díky nim se dozvěděly "Co se děje v trávě" (celoroční projekt MŠ), ale samy jim předávaly i své poznatky a zkušenosti. Koncem školního roku se k nám přidal i výtžník Pučmeloud, který se nakonec ukázal být také dobrým kamarádem. 

Tento školní rok byl pro školku plný změn. S novým vedením, nastoupilo i několik nových učitelek, asistentka pedagoga a školní asistentka. Změny proběhly i na úrovni tříd, které změnily název z A, B, C, D na Žabky, Včelky, Veverky a Koťata. Změnilo se personální obsazení jednotlivých tříd. Co však zůstalo, byla chuť do práce a laskavý, aktivní a nápaditý přístup paních učitelek k dětem. 

Díky financím z projektu EU "Šablony III." jsme byli personálně posíleni o školní asistentku, která nám vypomáhala všude, kde bylo potřeba a mohli jsme vyslat jednu paní učitelku na "Sdílení zkušeností" do mateřské školy v Plzni. Vrátila se plná dojmů a inspirací, ale neměnila by:)

Za podpory zřizovatele jsme se pustili do budování nové části zahrady za budovou stávající MŠ a jsme plni očekávání, kdy bude zahájena výstavba nové budovy mateřské školy. 

Vedení mateřské školy:

pedagogický správce 

1945 – Josef Fišer - řídící učitel obecné školy

ředitelky 

1949 – Štěpánka Zázvorková 

1960 – Anna Zázvorková 

1973 – Věra Švehlová 

1975 – Jana Zemanová 

1990 – Bc.Naděžda Bacíková 

2022 - Mgr. et Bc. Kateřina Langmaierová

 

Dnešní realita: 

Předškolní vzdělávání vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. Ten vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Rámcové cíle:

  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
  • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Každá mateřská škola vytváří a realizuje svůj „Školní vzdělávací program“ který je pro danou školu závazný a je přizpůsoben individuálním podmínkám školy.  

Předškolní vzdělávání je dle zákona prvopočátkem a právoplatnou součástí celoživotního vzdělávání člověka.

  • náš ŠVP se jmenuje:

Kdo si hraje – nezlobí,

aneb 

„HRAJEME SI POHÁDKY“

 

 

O nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 23 °C 15 °C
středa 24. 7. zataženo 22/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/11 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 20/9 °C